Leveringsvoorwaarden


Onderstaande standaard leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door ‘WYBO VONS TEKST & VIDEO’. In een af te sluiten overeenkomst kunnen de bepalingen worden gewijzigd of aangevuld. Degene die een overeenkomst tot het leverenaangaat, wordt hieronder de afnemer genoemd.

Kwaliteit
1. Wybo Vons verplicht zich tot het leveren van vakkundig werk in overeenstemming met de professionele normen en conform de briefing. Teksten worden in correct Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

Geheimhouding
2. Wybo Vons verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening
3. Bij de offerte van een tekst/video is een eenmalige herziening inbegrepen na overleg met de opdrachtgever. Meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart worden geoffreerd. Zonder aanvullende opdracht gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

Offerte en offertekosten
5. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

6. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend en geldt voor twee maanden.

Levering en eerste gebruiksrecht
7. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Wybo Vons.

Vrijwaring
8. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en video’s te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Wybo Vons TEKST & VIDEO van iedere aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
9. Wybo Vons draagt bij levering van teksten slechts het eenmalig publikatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Wybo Vons houdt zich het recht voor om teksten te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden en in dat kader te publiceren op de eigen website.

Naamsvermelding
10. Bij teksten van Wybo Vons is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht aan Wybo Vons worden vermeld en worden aanvaard.

Betaling
11. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, verschuldigd. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Geschillen
12. Bij geschillen zal eerst worden gepoogd een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechtbank in het arrondissement van Wybo Vons de aangewezen geschillenrechter.